O nama

Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) središnje je državno tijelo za obavljanje poslova u tehničkim područjima informacijske sigurnosti državnih tijela Republike Hrvatske, koji obuhvaćaju standarde sigurnosti informacijskih sustava, sigurnosnu akreditaciju informacijskih sustava, upravljanje kriptomaterijalima koji se koriste u razmjeni klasificiranih podataka te koordinaciju prevencije i odgovora na računalne ugroze sigurnosti informacijskih sustava.

Djelokrug i zadaće Zavoda za sigurnost informacijskih sustava utvrđeni su Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, Zakonom o informacijskoj sigurnosti te Uredbom Vlade Republike Hrvatske o mjerama informacijske sigurnosti.

Radom Zavoda za sigurnost informacijskih sustava upravlja ravnatelj kojeg imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija.

Ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava je Predrag Božinović.

U skladu sa zakonskom regulativom, pored poslova sigurnosne akreditacije informacijskih sustava, Zavod za sigurnost informacijskih sustava nadležan je i za provedbu aktivnosti u svezi s upravljanjem kriptomaterijalima koji se koriste u razmjeni klasificiranih podataka između državnih tijela i stranih država i organizacija kao i poslove istraživanja, razvoja i ispitivanja tehnologija namijenjenih zaštiti klasificiranih podataka te izdavanja uvjerenja za njihovu uporabu.

Osim poslova prevencije i odgovora na računalne ugroze informacijskih sustava, Zavod za sigurnost informacijskih sustava zadužen je za reguliranje standarda tehničkih područja sigurnosti informacijskih sustava pravilnicima i njihovo trajno usklađivanje s međunarodnim standardima i preporukama te sudjeluje u nacionalnoj normizaciji područja sigurnosti informacijskih sustava.

Standardi tehničkih područja sigurnosti informacijskih sustava primjenjuju se na sva državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te na pravne osobe s javnim ovlastima koje u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke.

Poslove akreditacije informacijskih sustava Zavod za sigurnost informacijskih sustava provodi u suradnji s Uredom Vijeća za nacionalnu sigurnost, dok u poslovima prevencije i zaštite od računalnih ugroza te izradi preporuka i normi iz područja sigurnosti informacijskih sustava surađuje s Nacionalnim CERT-om.

Vodeći se načelom izvrsnosti u obavljanju poslova i zadaća iz svog djelokruga, Zavod za sigurnost informacijskih sustava pokrenuo je procese uspostave suradnje s vodećim hrvatskim znanstvenim i istraživačkim ustanovama težeći poticanju novih oblika prijenosa znanja kao i daljnjem razvoju vlastitih sposobnosti korištenjem najboljih nacionalnih znanstvenih, inovacijskih i obrazovnih potencijala.

U konačnici, kontinuiranim jačanjem vlastitih sposobnosti, poticanjem uspostave djelotvorne koordinacije te daljnjim unaprjeđenjem suradnje s nacionalnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama, Zavod za sigurnost informacijskih sustava težit će podizanju razine cjelokupne sigurnosti informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj kao i stvaranju preduvjeta za razvoj i podizanje razine konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva u tom području.