Javno regulirane usluge sustava Galileo

Vlada Republike Hrvatske je 26. travnja 2024. donijela Odluku o provedbi Odluke br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javno reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo (NN 50/2024). Ovom je Odlukom Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) određen Nacionalnim nadležnim tijelom (Competent PRS Authority – CPA) za javno regulirane usluge (Public Regulated Service – PRS) globalnog navigacijskog sustava u sklopu programa Galileo.

Galileo program

Cilj je programa Galileo uspostava globalne infrastrukture za satelitsku navigaciju i upravljanje njome te pozicioniranje infrastrukture posebno namijenjene u civilne svrhe, koju mogu koristiti razni javni i privatni sudionici u Europi i svijetu. Sustav uspostavljen u okviru programa Galileo djeluje neovisno od ostalih postojećih sustava i na taj način doprinosi, između ostalog, strateškoj autonomiji EU-a.

Galileo korisnicima pruža niz najsuvremenijih usluga za određivanje položaja i vremena te navigaciju, a uključuje tri glavne usluge: otvorenu uslugu (Open Service – OS) koja predstavlja besplatnu uslugu pozicioniranja za sve korisnike, javnu reguliranu uslugu (Public Regulated Service – PRS) koja predstavlja uslugu pozicioniranja s visokim stupnjem dostupnosti i kriptografskom zaštitom, namijenjenu posebnim korisnicima u okviru državnih institucija te uslugu podrške za traženje i spašavanje (Search And Rescue – SAR) s dodatnim funkcionalnostima komunikacije između pošiljatelja signala i spasioca.

Galileo je u potpunosti interoperabilan s američkim sustavom GPS (Global Positioning System), ali krajnjim korisnicima omogućava višestruko preciznije i pouzdanije određivanje položaja zbog veće otpornosti na ometanje signala.

Početne usluge sustava Galileo puštene su u rad 15. prosinca 2016.

Specifični ciljevi programa Galileo osigurali su da se signali koje odašilje sustav uspostavljen u okviru programa mogu koristiti za ispunjenje sljedećih usluga:

Točnija navigacija za građane

Otvorena usluga Open Service (OS) sustava Galileo besplatna je tržišna usluga za određivanje položaja i vremena te za navigaciju koju mogu upotrebljavati čipovi s podrškom za Galileo u pametnim telefonima ili sustavima za navigaciju u automobilima. Pametni telefoni s podrškom za Galileo nalaze se na tržištu od jeseni 2015., a danas takvu podršku pruža velika većina svih dostupnih modela. Od 2018. podrška za Galileo navigaciju dostupna je u svakom novom modelu vozila na europskom tržištu s poboljšanim navigacijskim uslugama i za niz uređaja koji omogućuju uporabu sustava eCall za hitne intervencije.

Komercijalna usluga pozicioniranja

Komercijalna usluga pozicioniranja (Commercial Service – CS) osigurava mogućnost  razvoja aplikacija za profesionalnu ili komercijalnu uporabu boljom izvedbom i podacima s većom dodanom vrijednosti od onih dobivenih preko otvorene usluge.

Bolja vremenska sinkronizacija za kritične infrastrukture

Satovima visoke preciznosti sustava Galileo omogućava stabilniju vremensku sinkronizaciju bankovnih i financijskih transakcija, telekomunikacijskih mreža i pametnih mreža za distribuciju energije, što će pridonijeti njihovu učinkovitijem i pouzdanijem radu.

Podrška u hitnim operacijama

Usluga traganja i spašavanja (Search And RescueSAR) omogućava brže pronalaženje i spašavanje osoba koje upute poziv za pomoć s radiofarova s podrškom za Galileo. Planirana nadogradnja ove usluge trebala bi uključivati slanje obavijesti pošiljatelju hitnog poziva da je lociran te da je pomoć na putu.

Pouzdane javno regulirane usluge za tijela javne vlasti (PRS)

Putem PRS usluge Galileo pruža podršku tijelima javne vlasti (kao što su službe civilne zaštite, službe humanitarne pomoći, carina, policija, itd.) u izvanrednim ili kriznim situacijama (npr. u slučaju terorističkih napada, elementarnih nepogoda ili sl.) kroz posebno stabilne i u potpunosti kriptirane usluge, čime se osigurava kontinuitet njihove dostupnosti i pouzdanosti.

Pravila za pristup PRS-u propisana su Odlukom br. 1104/2011/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011.

Posljedice povrede sigurnosnih propisa pri uporabi ove usluge nisu ograničene samo na određenoga korisnika, već se mogu proširiti i na druge korisnike. Slijedom toga, pristup PRS-u mora biti strogo ograničen na određene kategorije korisnika koje podliježu stalnom nadzoru, što je odgovornost uključenih država članica.

Države članice i tijela EU-a imaju pravo neograničenog i nesmetanog pristupa PRS-u diljem svijeta. Svaka pojedinačna država članica i tijela EU-a autonomno odlučuju hoće li upotrebljavati PRS u okviru svojih nadležnosti.

Svaka država članica EU-a koja se odluči koristiti PRS mora odrediti nadležno tijelo za PRS (Competent PRS Authority – CPA). Ovu je obvezu Hrvatska ispunila uvodno spomenutom Odlukom Vlade RH, o čemu je obaviještena Europska komisija.

Slijedom ove Odluke, ZSIS-a kao hrvatsko CPA tijelo, osigurava uporabu PRS-a provedbom niza zadaća iz sljedeće četiri kategorije:

  • upravljanje PRS kriptografskim materijalima (zaprimanje kriptografskih ključeva i klasificiranih dokumenata od EU tijela i njihova predaja ovlaštenim korisnicima u RH),
  • vođenje evidencije korisnika - državnih tijela i fizičkih osoba u njima ovlaštenih za upotrebu PRS opreme, te njihovo raspoređivanje po skupinama,
  • upravljanje sigurnošću i odgovor na incidente,
  • osiguravanje uvjeta pod kojima privatni sektor može razvijati ili proizvoditi prijamnike za PRS
  • koordinacija pri prijavi otkrivene potencijalno štetne elektromagnetske interferencije koja utječe na PRS.

Određivanjem nacionalnog CPA tijela uspostavlja se sustav vezan za korištenje osjetljivih usluga Galilea namijenjenih uporabi u državnim tijelima i hitnim službama, sličan sustavu informacijske sigurnosti za klasificirane podatke, pri čemu je u fokusu Galilea uz zaštitu podataka i zaštita usluge, tehnologije i informacijskih sustava koji stoje u potpori.

 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2024_04_50_850.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011D1104

https://www.euspa.europa.eu/

https://www.euspa.europa.eu/eu-space-programme/galileo