Provedba Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2022. godini

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/271, URBROJ: 50301-29/23-23-3 od 13. srpnja 2023., prihvaćeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2022. godini koje je izrađeno u okviru rada Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i koje je sadržajno usko povezano s aktivnostima Vijeća u 2022. godini prikazanim u Godišnjem izvješću o radu Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost u 2022. godini.