SOA postala središnje državno tijelo za kibernetičku sigurnost

Dana 15. veljače 2024. godine na snagu je stupio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine", broj: 14/2024).

Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti u nacionalno zakonodavstvo prenosi se Direktiva (EU) 2022/2555 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2022. o mjerama za visoku zajedničku razinu kibernetičke sigurnosti širom Unije, izmjeni Uredbe (EU) br. 910/2014 i Direktive (EU) 2018/1972 i stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2016/1148 (NIS2 direktiva).

Cilj ovog Zakona je osigurati djelotvornu provedbu postupaka i mjera za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti koji se njime propisuju te se u tu svrhu Zakonom uspostavlja novi sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću u Republici Hrvatskoj, koji podrazumijeva reorganizaciju dosadašnjih nadležnosti u području kibernetičke sigurnosti.

Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti uspostavljena je funkcionalnost središnjeg državnog tijela za kibernetičku sigurnost, čije zadaće će obavljati Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), te će se u te svrhe postojeći Centar za kibernetičku sigurnost SOA-e transformirati u Nacionalni centar za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR).