Vijesti

Odluka o određivanju ZSIS-a Nacionalnim nadležnim tijelom za javno regulirane usluge globalnog navigacijskog sustava programa „Galileo“
Dana 15. veljače 2024. godine na snagu je stupio Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine", broj: 14/2024).
Hrvatski sabor donio je na sjednici 30. studenoga 2023. Državni proračun Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu (Narodne novine br. 149/23.).
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/23-07/271, URBROJ: 50301-29/23-23-3 od 13. srpnja 2023., prihvaćeno je Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2022. godini.

Sigurnosne objave

Dana 17. lipnja 2024. tvrtka VMware je izdala sigurnosna ažuriranja za tri ranjivosti koje zahvaćaju VMware vCenter Server i VMware Cloud Foundation, od kojih su dvije kritične ranjivosti. Iskorištavanje ovih ranjivosti omogućuje zlonamjernom akteru udaljeno izvršavanje kôda (engl. remote code execution - RCE) ili eskalaciju privilegija na zahvaćenim sustavima.
Dana 14. lipnja 2024., tvrtka Nextcloud je izdala sigurnosna ažuriranja za Nextcloud Server i Enterprise Server, nakon što je otkrivena ranjivost CVE-2024-37313 (CVSS ocjena 7.3), koja predstavlja propust zaobilaženja dvofaktorske autentifikacije (2FA).
 
Dana 12. lipnja 2024., tvrtka Fortinet je izdala sigurnosnu obavijest o ranjivost visoke razine ugroze, identificiranu kao CVE-2024-23110 (CVSS ocjena 7.4), koja zahvaća FortiOS verzije 6.x i 7.x.
Dana 6. lipnja 2024. identificirana je kritična ranjivost u određenim verzijama PHP-a, koja omogućuje izvršavanje proizvoljnog kôda ili otkrivanje osjetljivih informacija na Windows sustavima koji koriste Apache i PHP-CGI. Zabilježeno je aktivno iskorištavanje ove ranjivosti, kao i više javno dostupnih dokaza o konceptu (engl. Proof of Concept) iskorištavanja ranjivosti.

Istaknuto


Normativni akti


Korisni linkovi